தமிழ்மணம் அறிவிப்புகள்

Monday, March 28, 2005

படப்பதிவுகள்

பலர் வெறும் படங்களை மட்டும் கொண்ட பதிவுகளை தமிழ்மணம் அரங்கில் சேர்க்க வேண்டுகிறார்கள். இது பல காரணங்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட இயலுவதில்லை. முக்கியமாக படங்களின் தலைப்பு தமிழில் இருக்கவேண்டும், படத்திற்கு ஒரு வரியாவது தமிழில் விளக்கம் இருக்கவேண்டும். இவை இல்லாதவற்றை எப்படி திரட்டி பட்டியலில் காட்டமுடியும்? எனவே நண்பர்கள் இதை உணர்ந்து மாற்றியமையுங்கள், அல்லது சேர்ப்பிக்க விண்ணப்பிக்காதீர்கள். நன்றி.

(இன்னொரு சுனாமி வரக்கூடாது என்று பிரார்த்திக்கும் அனைவரோடும் சேர்ந்துகொள்கிறேன்)

1 Comments:

  • Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

    I have a email lead marketing mortgage site/blog. It pretty much covers email lead marketing mortgage related stuff. Plus you can advertise to billions using our email lead marketing mortgage tools.

    Come and check it out if you get time :-)

    By Anonymous Anonymous, At November 07, 2005 7:59 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<< Home