தமிழ்மணம் அறிவிப்புகள்

Monday, April 09, 2007

தமிழ்மணம் இடுகைகள்: ஏப்ரல் 8 / 9, 2007

இன்று (9, ஏப்ரல் 2007) தமிழ்மணம் தரவுத்தளம் கறையுற்றதால், தரவுத்தளத்தினை ஏப்ரல் 8, 2007 22:56 கிநிநே வேளையிலே இருந்த நிலைக்கு மீளமைக்க நேர்ந்தது. விளைவாக, ஏப்ரல் 8, 22:56 கிநிநே ~ ஏப்ரல் 9, 23:00 கிநிநே [April 8, 22:56 EST ~ April 9, 23:00 EST] பொழுதுக்கு இடைப்பட்ட இடுகைகள் தமிழ்மணத்திலே தற்சமயம் இல்லை. இந்த எதிர்பாராத விளைவிற்குத் தமிழ்மணம் வருந்துகின்றது. பதிவர்கள் தங்கள் பதிவை மறுபடியும் தமிழ்மணத்துக்குச் சமர்ப்பிக்கும்போது, இவ்விடுகைகளைத் தமிழ்மணம் திரட்டிக்கொள்ளும்.

புரிந்துணர்வுடன் தொடரும் ஒத்துழைப்புக்கு நன்றி.

நிர்வாகம்
தமிழ்மணம்

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<< Home